Verhuren zonder toestemming bank? Kijk uit!

Hypotheeklening direct opeisbaar door woning zonder toestemming bank te verhuren
Hypotheeklening direct opeisbaar door woning zonder toestemming bank te verhuren
Omdat X zijn woning zonder toestemming van de bank aan een derde heeft verhuurd, is de Rechtbank Rotterdam van oordeel dat de hypotheeklening door de bank mocht worden opgeëist.

De feiten

Op de woning van X is op 10 juni 2005 een hypotheek gevestigd van SNS bank. De hoofdsom bedraagt € 112.932,--. In de hypotheekakte is het navolgende huurbeding opgenomen:

“Zonder schriftelijke toestemming van de bank mag de onroerende zaak:
niet worden verhuurd of verpacht en in ieder geval is vooruitbetaling van huur- en pachtpenningen, alsook vervreemding en verpanding van huur- en pachtpenningen of van het recht daarop verboden;”

In de Algemene voorwaarden van SNS bank is opgenomen dat de hypotheeklening direct opeisbaar is bij niet nakoming van enige verplichting uit de hypotheekakte of de algemene voorwaarden.
Het is SNS bank ter ore gekomen dat X zijn woning heeft verhuurd zonder daarvoor schriftelijke toestemming te vragen. SNS bank eist de hypotheeklening op en wil dat de hoofdsom van € 112.932,-- binnen 14 dagen wordt ingelost.

Omdat volgens X de bank met de verhuur zou hebben ingestemd, heeft SNS bank geen reden om de lening op te eisen. Volgens X kan de instemming van SNS bank worden afgeleid uit de algemene voorwaarden van de bank nu deze algemene voorwaarden voorzien in de mogelijkheid van verhuur.

Beoordeling Rechtbank Rotterdam
De Rechtbank Rotterdam is van oordeel dat de instemming met de verhuur niet uit de algemene voorwaarden kan worden afgeleid. Algemene voorwaarden zijn naar hun aard voor meer (soorten) overeenkomsten geschreven.

De algemene voorwaarden opperen de mogelijkheid tot verhuur. Dit neemt niet weg dat voor de verhuur van de woning uitdrukkelijk toestemming moet worden gevraagd aan SNS bank. In de hypotheekakte is immers uitdrukkelijk opgenomen dat de onroerende zaak bij de vestiging van het hypotheekrecht niet is verhuurd en dat het X is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNS bank de onroerende zaak te verhuren.

X heeft door de verhuur van de onroerende zaak zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNS bank in strijd gehandeld met de algemene voorwaarde en de hypotheekakte. SNS bank was dan ook gerechtigd de hypothecaire geldlening onmiddellijk op te eisen. SNS bank wordt in het gelijk gesteld.

Conclusie
Omdat X de onroerende zaak zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SNS bank heeft verhuurd aan een derde, is SNS bank gerechtigd de hypothecaire geldlening onmiddellijk op te eisen.

Deze uitspraak geeft maar weer eens aan dat een eigenaar een enorm risico loopt indien hij zijn woning zonder schriftelijke toestemming van de bank verhuurt. In de meeste gevallen kan de hoofdlening immers direct worden opgeëist. De NVM adviseert dan ook om altijd schriftelijk toestemming te vragen aan de bank voor de (tijdelijke) verhuur.

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.