Belastingplan 2013 en overdrachtsbelasting

Belastingplan 2013 en overdrachtsbelasting

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2013 gepresenteerd. Hierin is onder meer een tweetal (tijdelijke) maatregelen in de sfeer van de overdrachtsbelasting genomen om de stagnerende vastgoedmarkt tegemoet te komen: uitbreiding van het woningbegrip en verlenging van de doorverkooptermijn.

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2013 gepresenteerd. Hierin is onder meer een tweetal (tijdelijke) maatregelen in de sfeer van de overdrachtsbelasting genomen om de stagnerende vastgoedmarkt tegemoet te komen: uitbreiding van het woningbegrip en verlenging van de doorverkooptermijn.

Uitbreiding van het woningbegrip (art. 14 lid 2 Wbr)

De overdrachtsbelasting voor woningen zal worden verlaagd naar 2%. Zie hierover VGI 745. Vooruitlopend op de wijziging van art. 14 lid 2 Wet belastingen van rechtsverkeer (Wbr), mag voornoemd tarief van 2% reeds worden toegepast bij verkrijging van een woning op of na 1 juli 2012. Zie Besluit van de Staatsecretaris van Financiën d.d. 25 mei 2012, nr. BLKB 2012/863M. Het woningbegrip van art. 14 lid 2 Wbr zal worden uitgebreid met aanhorigheden van woningen die op een later tijdstip worden verkregen dan de woning zelf. Denk hierbij aan een latere verkrijging van een garage. Hierdoor valt een dergelijke verkrijging ook onder het tarief van 2%.

Verlenging van de doorverkooptermijn (art.13 Wbr)

De in art. 13 Wbr genoemde termijn van 6 maanden voor de doorverkoop van een onroerende zaak zal tijdelijk worden verruimd naar 36 maanden voor de periode tot 1 januari 2015. Deze verruiming wordt getroffen bij algemene maatregel van bestuur en zal gelden voor zowel woningen als niet-woningen. Dit is eveneens, vooruitlopend op wijziging van art. 13 Wbr, geregeld in voormeld besluit van de Staatsecretaris van Financiën. Dit betekent dat de rechtsopvolger bij een opvolgende verkrijging van een onroerende zaak vóór 1 januari 2015 binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde van de onroerende zaak overdrachtsbelasting is verschuldigd. Denk hierbij aan de particulier die zijn woning moet doorverkopen in geval van echtscheiding vlak na de aankoop ervan.

Besluit van de Staatsecretaris van Financiën d.d. 25 mei 2012, nr. BLKB 2012/863M

Er lopen nu drie systemen door elkaar. Voor de duidelijkheid:

De hoofdregel is voor al het onroerend goed verkregen tot 1 september 2012: 6 maanden.

Uitzondering: woningen verkregen in het jaar 2011: 12 maanden (in plaats van 6 maanden).

Daar komt nu dus bij: al het onroerend goed verkregen in de periode 1 september 2012 tot 1 januari 2015: 36 maanden.

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.