Nieuwe regelingen per 1 juli voor VvE's

Per 1 juli a.s. treden een aantal nieuwe wettelijke regelingen voor verenigingen van eigenaars in werking.

Deze regels zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en in de Woningwet en betreffen het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars.

In het kort komen ze op het volgende neer:

in het Burgerlijk Wetboek wordt een artikel toegevoegd (artikel 127a van Boek 5), waarin is bepaald, dat in bepaalde situaties de gemeente aan de kantonrechter mag vragen om een machtiging tot het bijeenroepen van een vergadering van de vereniging van eigenaars van een appartementencomplex.Het moet dan gaan om de volgende situaties:

a) situaties waarin er een ernstige dreiging bestaat dat de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementencomplex in zodanige staat komen te verkeren dat dit gevaar oplevert voor de gezondheid of veiligheid;

b) situaties waarin er een ernstige dreiging bestaat dat de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementencomplex niet meer zullen voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2003.

In zo'n door de gemeente bijeengeroepen vergadering mag de gemeente dan vervolgens het woord voeren en voorstellen doen met betrekking tot het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het betreffende appartementencomplex door de vereniging van eigenaars.

Uiteraard blijft de daadwerkelijke besluitvorming in de vereniging van eigenaars bij de appartementseigenaren.

Wel wordt het mogelijk voor de gemeente, als meer dan de helft van de stemmen in zo'n vergadering vóór een voorstel van de gemeente is, om voor de rest van de stemmen een vervangende machtiging te vragen aan de kantonrechter.

In de Woningwet worden twee artikelen toegevoegd (de artikelen 12d en 13), waarin is bepaald dat het bevoegd gezag een vereniging van eigenaars kan dwingen om een onderhoudsplan voor de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementencomplex op te laten stellen door een deskundige. Het betreffende complex moet dan zijn gelegen in een gebied waarin de leefbaarheid (naar het oordeel van het bevoegd gezag) onder druk staat. Te denken valt aan gebieden met een hoge werkloosheid, slechte kwaliteit van de woningvoorraad, criminaliteit en illegale bewoning.Wanneer een vereniging van eigenaars de in zo'n onderhoudsplan opgenomen voorzieningen niet uitvoert/laat uitvoeren binnen de daarvoor in het plan gestelde termijn, kan het bevoegd gezag vervolgens de vereniging verplichten tot uitvoering ervan.

Bron: Dirkzwager Advocaten & Notarissen

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.