Het nieuwe Bouwbesluit openbaar

De bouw-, sloop- en gebruiksvoorschriften staan tot nu toe verspreid over een aantal algemene maatregelen van bestuur en alle gemeentelijke bouwverordeningen. Door ze samen te voegen in één besluit, het Bouwbesluit 2012, ontstaat er een betere samenhang tussen de voorschriften, verbetert de toegankelijkheid ervan voor de gebruikers en is er minder regeldruk. Tegelijk zijn de voorschriften aangepast op basis van praktijkervaringen met de huidige regels en zijn ze afgestemd met voorschriften voor milieu, externe veiligheid, arbeidsomstandigheden en monumentenzorg. Het aantal voorschriften vermindert nu met ruim 30%.

Uitgangspunt is dat deze herziening van het Bouwbesluit beleidsneutraal is. Dus geen verzwaring of verlichting van materiële eisen. Toch zijn er flink wat verschillen ten opzichte van het Bouwbesluit 2003. Dit komt door:

  • een eenduidige systematiek,
  • het uniformeren van begrippen en omschrijvingen,
  • de vereenvoudiging van voorschriften,
  • het afstemmen met andere regelgeving,
  • het verwerken van ervaringen bij de praktijktoepassing van voorschriften,
  • de doorwerking van Europese regelgeving.

Maar ook door toezeggingen aan de Tweede Kamer, zoals het aanscherpen van de waarde voor thermische isolatie, het opnemen van voorschriften voor duurzaam bouwen en bouwen in veiligheidszones en voor de plasbrand-aandachtsgebieden langs bepaalde routes voor gevaarlijke stoffen. Ook zijn op voorstel van het bedrijfsleven en de brandweer een aantal voorschriften voor het verplicht doormelden van brandmeldinstallaties naar een alarmcentrale van de brandweer gewijzigd.

Bij de voorschriften voor nieuwe woningen en scholen geldt dat er op natuurlijke wijze moet kunnen worden geventileerd, er moet dus een raam open kunnen. De sloopvergunningplicht uit de gemeentelijke bouwverordening is vervangen door een combinatie van algemene regels en een sloopmeldingsplicht. Ook de informatieverplichtingen voor het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden zijn beperkt.

Met het toezenden van het nieuwe Bouwbesluit naar de beide Kamers is voor iedereen tijdig zichtbaar welke veranderingen met dit nieuwe besluit worden doorgevoerd. Na deze voorhangprocedure zal snel worden aangegeven of en zo ja, op welke punten het besluit nog moet worden aangepast. De bouwpraktijk wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. De uitleg en communicatie over het nieuwe Bouwbesluit gaan gewoon door, op dezelfde manier als eerder aangegeven. Publicatie in het Staatsblad is half augustus, inwerkingtreding is nog steeds voorzien op 1 januari 2012.De tijd tussen publicatie en inwerkingtreding die door de voorhangprocedure korter is geworden, wordt met deze openbaarmaking gecompenseerd.

Zie ook het persbericht van 29 april 2011.

Bron: Rijksoverheid

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.