De belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2015

Hypotheekrente 2015

In 2015 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt. Voor 2015 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 51,5% naar 51%. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5%, tot 38% in 2041.

Loan-to-Value 2015

De Loan-to-Value daalt per 1 januari 2015 van 104% naar 103%. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning. Kopers kunnen in 2015 een hypotheek afsluiten tot 103% van de waarde van uw woning. Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100%. Dit betekent dat er vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan worden verkregen dan de waarde van het koophuis.

Een hogere lening tot een Loan-to-Value van 106% blijft wel mogelijk bij energiebesparende investeringen zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. Voor nadere informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

Eigenwoningforfait 2015

Voor het gedeelte onder € 1.040.000 stijgt het eigenwoningforfait van 0,7 procent naar 0,75 procent. Voor huizen met een woz-waarde hoger dan € 1.040.000 euro gaat het eigenwoningforfait in januari omhoog van 1,8 procent naar 2,05 procent. Die verhoging geldt alleen voor het deel van de woz-waarde boven die grens.

Aftrek rente bij restschuld 2015

Als er sprake is van een restschuld dan mag men maximaal 10 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze periode verlengd tot 15 jaar.

De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat de eigenaar recht heeft op aftrek (10 dan wel 15 jaar) hoeft de eigenaar de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren. Voor restschuld onder de Nationale hypotheekgarantie zie: https://www.nhg.nl/consument/nhg-afsluiten/kan-ik-een-restschuld-meefinancieren.html

NHG 2015

Per 1 juli 2015 wordt de bovengrens voor een nieuwe Nationale Hypotheek Garantie verlaagd van

€ 265.000 naar € 245.000.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek 2015

De tijdelijk termijn van 3 jaar zou beëindigd worden op 31 januari 2014 en worden teruggebracht tot 2 jaar. De 3 jaar wordt echter gehandhaafd. De woning die te koop staat, mag gedurende maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin de woning is verlaten als eigen woning worden aangemerkt. Voorbeeld: een woning staat met ingang van 1 mei 2015 leeg en te koop. De woning mag dan maximaal tot en met 31 december 2018 als eigen woning worden aangemerkt. Is de woning na die 3 jaar niet verkocht? Dan is de rente niet meer aftrekbaar, en wordt de woning en de schuld belast in box 3 (sparen en beleggen).

Hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur 2015

De hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning kan opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kan na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling. Voor meer informatie over de nieuwe hypotheekregels zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/nieuwe-regels-hypotheek

Verlaging tijdelijke vrijstelling schenkbelasting 2015

De vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning bedraagt tot en met 31 december 2014 € 100.000. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling hoeft de ontvanger geen familie te zijn van de schenker. Ook de leeftijdsgrens van 40 jaar geldt niet. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop, aflossing van hypotheek of restschuld en verbouw van een eigen huis. Voor nadere informatie over deze schenkingsregeling, zie eerdere berichtgeving (pdf).

Op 1 januari 2015 vervalt deze verruimde vrijstelling. Daarna is het voor ouders mogelijk om eenmalig tot € 52.281 belastingvrij te schenken voor de verwerving of kosten van een woning. Die vrijstelling geldt alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar.

Laag btw-tarief voor renovatie 2015

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie en herstel is verlengd tot 1 juli 2015. Deze regeling zou eindigen op 1 januari 2015, maar wordt verlengd tot 1 juli 2015. Daarna gaat het tarief naar 21%.

Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die worden afgerond in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Voorwaarde is wel dat je huis ouder moet zijn dan twee jaar. Voor de materialen ben je wel het verhoogde tarief verschuldigd. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

Vermindering overdrachtsbelasting van 36 maanden terug naar 6 maanden 2015

Heeft verkoper een huis, kantoor of ander vastgoed gekocht* op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015? En verkoopt verkoper dat pand binnen 36 maanden weer door aan een ander? Dan wordt bij deze opvolgende verkrijging alleen overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van het pand. De heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd met de eerdere betaalde koopsom. De verruimde termijn van 36 maanden geldt nog tot 1 januari 2015. Daarna geldt weer een termijn van 6 maanden.

Voorbeeld 1: koper verkrijgt uiterlijk op 31 december 2014 een woning. Wanneer de woning vervolgens binnen 36 maanden wordt vervreemd, dan wordt de overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van de woning.

Voorbeeld 2: koper wordt op 1 januari 2015 eigenaar van een woning. Wordt de woning vervolgens binnen 6 maanden vervreemd, dan wordt er alleen overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van de woning.

Let op! Door de vermindering van de heffingsgrondslag krijgt verkoper de eerder betaalde overdrachtsbelasting terug indien hij in artikel 2.2. van de NVM-koopovereenkomst de keuze maakt voor ‘wel’ en ‘niet’ doorstreept. Maak dit ook kenbaar aan koper voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. Van rechtswege heeft koper namelijk recht op dit voordeel! Daarnaast dient verkoper het artikel op te nemen zoals weergegeven in de update van 30 september jongstleden.

*Voor de berekening van de overdrachtsbelasting is het moment van de juridische overdracht van belang en niet het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Verhuurdersheffing 2015

Per 1 januari 2015 gaat de verhuurderheffing omhoog van 0,381% naar 0,449%.

Verhuurders die meer dan 10 huurwoningen verhuren in de gereguleerde sector betalen een verhuurderheffing aan de Belastingdienst. Woningen in de gereguleerde sector zijn woningen waarvan de huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens (2015: € 710,68).

Huurliberalisatiegrens 2015

Per 1 januari 2015 wordt de liberalisatiegrens verhoogd van € 699,42 (2014) naar € 710,68. De liberalisatiegrens wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Huurprijzen kunnen als gevolg van de jaarlijkse verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens stijgen. Het wetsvoorstel dat de bevriezing regelt, moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement.

Huurtoeslag: maximale grens 2015

Ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag bedraagt € 710,68. Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2015 maximaal 403,06 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2014 was dat 389,05 euro.

Energielabel 2015

Vanaf 1 januari 2015 riskeert een woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 400 euro wanneer het energielabel bij de verkoop, verhuur of oplevering van zijn woning ontbreekt. De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat hierop vanaf 2015 controleren. De NVM heeft een dossier opgericht voor het energielabel.

Ook voor kantoorpanden is een energielabel verplicht. De Inspectie Leefomgeving en Transport neemt ook voor kantoorpanden de handhaving voor haar rekening. Zie deze link voor meer informatie over het energielabel.

Wijzigingen executieveilingen 2015

Per 1 januari 2015 zullen er nieuwe regels in werking treden voor de executoriale verkoop van onroerende zaken. Zo zal een executieveiling aangekondigd worden op een website en moeten de veilingvoorwaarden ten minste 30 dagen vóór de veiling worden bekendgemaakt (thans is dit slechts 8 dagen). Voor een volledig overzicht van deze wijziging kunt u contact opnemen met de Juridische Dienst.

WOZ-waarde 2015

De WOZ-waarde van woningen wordt in 2015 openbaar. De exacte datum is echter nog niet bekend. Waarschijnlijk zal de waarde halverwege 2015 openbaar gemaakt worden.

Bron: NVM

Gratis waardebepaling

Als u de gegevens in het contactformulier invult en bij opmerkingen 'Gratis waardebepaling' vermeldt, zorgen wij voor een gratis waarde-indicatie van uw woning en bellen wij u op korte termijn voor een vrijblijvende afspraak.